2008-06-25

නිලන්ත පියසිරි විසින් 12:08 පැයට
1

අපරනාමයන්‍ තුලින් සමූහයකට විදිලි තැපැල් කිරීම

මා හට අපගේ විදිලි තැපෑල පාවිච්චි කරන්නන් සියළුම දෙනා හට එකවර ලිපියක් යැවීමට උවමනා විය. මා සිතුවේ සමූහක් (group) සෑදීමෙන් මෙම කටයුත්ත කළ හැකි බවයි. නමුදු එමඟින් එය කළ හැකි මගක් මට හමු නොවුනි. මෙහිදී /etc/mail/aliases භාවිත කරමින් එය කළ හැකි විය. මා පළමුව කළේ, මට අවැසි සමූහයේ නමින් අළුත් විදිලි ලිපිනයක් සෑදීමයි. ඉන් පසු ඉහත සඳහන් අපරනාම ගොනුවේ මට උවමනා ඉදිරිපත් කිරීම පහත දැක්වෙන අයුරින් කළෙමි.
all: nilantha, eranga, wmnilantha@gmail.com
ඉන් පසු යලි postfix සේවාව අරඹන ලදි.
service postfix restart

දැන් ඉහත all යන්‍නට විදිලි තැපෑලක් යැවූ විට එය එහි අපරනාමයන් සියල්ලට යැවේ. මෙය මට අළුත් දෙයක් වූවාට සමහරුන් එසේ නොවන්නට පුළුවන්. එසේ නම්‍ කමන්න.

1 අදහස් දැක්වීම්:

ඩනිෂ්ක said...

නැ එහෙම හිතන්න එපා. මෙවැනි ලුපි තවත් අයට වැදගත් වෙනවා.
දිගටම ලියන්න මිතුර.
ජයවේවා!!