2008-06-04

නිලන්ත පියසිරි විසින් 09:47 පැයට
0

ඉන්ධන මිල අඩු කරනු

"ඉන්ධන මිල අඩු කරනු" හැම තැනම දැන්විම් ගහලා, ඇමති කෙනෙක් සභාපති වූවාට සුභ පතලා තවත් දැන්වීම් ඒවා නම් රෙදි වලින්. මේවට කොපමණ මුදලක් යනවා ඇතිද? දැන්වීම් වලට යන මුදල් වලින් පාසැල් ලමුන් කී දෙනෙකුට ලිවීමට පොත් දිය හැකිව ඇතිද? ඒවාට යන රෙදි වලින් පාසැල් ලමුන් කී දෙනෙකූට නිළ ඇඳුම් දිය හැකිව තිබුනාද?

0 අදහස් දැක්වීම්: