2008-05-27

නිලන්ත පියසිරි විසින් 16:34 පැයට
0

සම්භාවිතාව සහ අපි

ජිවිතය සම්පුර්ණයෙන්ම සම්භාවිතාවක්. ඉපිදෙන දෙමව්පියන්, රට, සහෝදර සහෝදරියන්, නෑදෑයන්, බිරිඳ, දරුවෝ විතරක් නොව, බෝම්බයෙන්, මාර්ග අනතුරුවලින් බේරී නිවසට යෑම පවා සම්භාවිතාවක්. බුදු හාමුදුරුවෝ කර්මය කිව්වේ අපි හිතන සම්භාවිතාවට බවයි මගේ අදහස.

0 අදහස් දැක්වීම්: