2008-05-21

නිලන්ත පියසිරි විසින් 15:30 පැයට
0

වෙසක් දිනේ (!)

වෙසක් දිනයෙහි සිල් ගතිමි. බොහෝ හිමි වරු බුදු දහමට වඩා එතුමන් ගේ දහමක් දෙසන බැව් හැඟුණි. සමහර හිමිනමක් බුදු දහම පිළිබඳ තම දැනුමෙන් මහත් සේ මත් ව සිටිති. එහෙත් මනාව සසර ගැන වටහා දීමට හැකි හිමි වරුද සිටිති. බුදු දහම පවත්නේ එතුමන් ගෙනි.

0 අදහස් දැක්වීම්: