2008-05-26

නිලන්ත පියසිරි විසින් 10:42 පැයට
0

සති අන්තය සහ මම

පාසැල් යන කාලයේ සිටම අපි මොනතරම් සති අන්තයට කැමතිද? ඒක තාමත් එහෙමමයි. ඒත් අපි ජීවිතේ උපරිමය ලබනවද? අපි ලංකාවට/ලෝකයට අපගේ උපරිමය දෙනවාද?

0 අදහස් දැක්වීම්: