2008-05-13

නිලන්ත පියසිරි විසින් 10:49 පැයට
0

සිංහල වලට මම කෙතරම් ආදරයද?

සිංහල භාෂාව ජාලයේ භාවිතයට ලැබීම සතුටකි. තවමත් සිංහල අකුරු හැසිරවීම පිළිබඳව පුරුද්දක් නැති වුවත්, යෙදීම පුරුදු ඇතිකරන බැවින් හැකි පමණ භාවිතා කරමි.

0 අදහස් දැක්වීම්: