2008-10-16

නිලන්ත පියසිරි විසින් 10:45 පැයට
0

යාළුවා ගේ නම

පසු ගිය දිනක සැදෑවක දුවනි, කැටුව විහාර මහා දේවී උයනට ගියෙමි. අප ගමන් කළ බසයෙහි, දියණියක් කැටුව යන තවත් අයෙක් ඉදිරියෙහි වූ අස්නේ විය. එම කුඩා දියණිය අකුරු ගැට ගසමින් කියැවීමට යත්න දරණ වයසෙහි වූවාය. බසය යනෙන එම මඟෙහි තාප්පයක් මත ලියැවුනු කුණු හරුපයක් වෙයි. ඇය තතනමින් එය කීයා, "තාත්තේ ............... කියන්නේ මොකක්ද?"

ඇගේ පැණයට, ඔහුගෙන් කෙබඳු පිළිතුරක් වේද?

"ඒක දුවේ, නමක්. මම හිතන්නේ ලියපු කෙනාගේ නෑයෙක් ගේ නැතිනම් යාළුවෙක් ගේ නමක්"

කදිම පිළිතුරක් නොවෙද?

0 අදහස් දැක්වීම්: