2008-10-24

නිලන්ත පියසිරි විසින් 09:22 පැයට
0

සැනෙලි ධාවකයක් ලිනක්ස් මතදී හැඩගස්වා ගැනීම

අප පොදු නමින් කියන flash drive ලිනක්ස් මත දී format කරගැනීම, බොහෝ දෙනෙකුට ලෙහෙසි කරුණක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙත් ලිනක්ස් වලට අළුත් කෙනෙක් තරමක් පසුබාන කරුණක් වෙන්නත් පුළුවන්. ලිනක්ස් වල මා කැමති දේ තමයි, එහි ඇති නැමියාව. අපට අවැසි ලෙස එහි අණවන්න (අණ දෙන්න) පුළුවන්. වින්ඩොස් මත ලෙහෙසි වෙන්න පුළුවන්, නමුත් ඒ අය කියන දේ හැර අපට යමක් කිරීමට තියෙන ඉඩ මදි. ඒවා පැත්තකට තියමු, නැත්නම් වින්දෝස් යක්කු මට වැහෙන්න පුළුවන්. ලිනක්ස් වලදී සැනෙලි ධාවකයක හැඩගසනුයේ මෙසේය.
1. මුලින්ම df ලෙස අණවා, එහි වන ගොනු සුසැටිය (file system) කුමක්දැයි බලමු.
2. ඉහත df අණයට ලැබෙන පිළිතුර අනුව බලා /sbin/mkfs /dev/sdb1 ලෙස අණවන්න. එවිට සාමාන්‍ය ext3 හැඩයට හැඩගැන්වේ.
3. ඔබට fat හැඩයට අවැසි නම් /sbin/mkfs -t vfat /dev/sdb1 ලෙස අණවන්න.

මතක තියාගන්න :- පළමුව සැනෙලිය unmount කරන්න. නැතිනම් හැඩනොගැන්වේ.

0 අදහස් දැක්වීම්: