2008-08-05

නිලන්ත පියසිරි විසින් 15:34 පැයට
0

කුණු ගොඩ

බස් රිය තුල හිඳ ගෙන සිටි ඈ, මල්ල තුලින් කෙටි කෑමක් ගෙන කෑවාය. ඉන් පසු එය ඔතා තිබූ කඩදාසිය ජනේලයෙන් ඉවතට විසි කළාය. ඔබ/මා සිටින තැනින් පිටත සැම විටම කුණු ගොඩ ද? හිතේ සහ වතේ තිබූ සෝබනය තම වටපිටාවටත් ආරෝපණය කළ හැකි නම්.

0 අදහස් දැක්වීම්: