2008-08-12

නිලන්ත පියසිරි විසින් 14:23 පැයට
0

Media Player හි පින්තුරයක් හසු කර ගැනීම

මේක මට පැන නැඟුණු පැණයක් නම් නොවේ. නමුත් Windows පියොදන (පිසදාන නොවේ, පාවිච්චි කරන) යාළුවෙකුට Media Player හි ඇති තැනක් රූපයක් ලෙස සුරකින්න අවැසි වී සුපුරුදු print screen යතුර හරහා සුරැකි මුත් පෙනුනේ කළු පාට රූපයක් පමණි. මෙය මට ද වරක් උවමනා වී මෙම පැණයට ම මුහුණ දුනෙමි. නමුදු මට ද එය විසඳා ගත්යුරු මතක නොමැත. පසුව විබ පීරුවෙමි. පිළිතුර ලදිමි. එය මෙසේය.

1. Media Player අරඹන්න, Tools හි ඇති Options වෙත යන්න.
2. එහි ඇති Performance තීරුවේ, Advanced වෙත යන්න.
3. එහි ඇති Use overlays ඉවත් කරන්න, OK තෝරා නැවත Media Player මුල සිට අරඹන්න.

දැන් සුපුරුදු print screen යතුර පියොදන්න. කොහොමද? හරි නේද? Media Player 9 හි නම් ctrl+I හරහා මෙය කරන්න පුලුවන් ලු.

0 අදහස් දැක්වීම්: