2008-08-13

නිලන්ත පියසිරි විසින් 14:15 පැයට
0

මේ දවස් වල තුරුදැල

පසු ගිය දවස් කිහිපය තුල ටෙලිකොම් ආයතනය මඟින් තුරුදැල් සේවය ලබන අය, එහි වූ අතොරක් නැති බිඳ වැටීම් කෙරෙහි මුහුණ දෙන්න ඇති නේද? තාමත් එය එහෙම තමයි. nslookup ලෙස අණවුවහොත් අපිට ලැබෙන්නේ අපේ DNS දායකයා නේද? පැණය ඇත්තේ එහි බවයි පෙනෙන්නේ. විබ පීරුවොත් සැමෝටම විවර කළ DNS දායකයෝ කිහිප දෙනෙක් සොයා ගත හැක. නිදසුන් ලෙස.

ScrubIt
67.138.54.100
207.222.209.66

vnsc-pri.sys.gtei.net
4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3
4.2.2.4

ආදිය දැක්විය හැක. තියෙන ඒවා ඉවත් කර මේවා දමන්න. DNS දාන හැටි දන්නව නේද? ලිනුක්ස් වල නම් /etc/resolv.conf වෙනස් කරන්න. වින්ඩෝස් වල නම් connection හි ඇති DNS වෙනස් කරන්න.

0 අදහස් දැක්වීම්: