2008-08-05

නිලන්ත පියසිරි විසින් 16:59 පැයට
0

ලිනුක්ස් සූසැටිය තුලට එකවර භාවිත නාම බොහොමයක් දැමීම

හදිස්සි අවැසිතාවයක් ආවා සියයකට පමණ අලුත් විද්‍යුත් ලිපිණ නිකුත් කළ යුතු බවට. ඉදින් මේ සියල්ල එකින් එක ඇතුළු කරන්න සෑහෙන්න වේලාවක් යයි කියා තුරුදැල තුල සෙවීමක් කළෙමි. පිළිතුරක් ලැබුනා, කා හට මුත් අවැසි වුනොත් කියා සටහනක් තබමි. මුලින්ම සමූහය (group), භාවිත නාමය (username) සහ රහස් පදය (password) හිස් තැනකින් (space) වෙන් වන පරිදිත් එක් අයෙකුට එක පේලියක් වන පරිදි ගොනුවක් (file) සකස් කරගතිමි. පසුව පහත දැක්වෙන තුරුදැලින් සොයා ගත් කුඩා ක්‍රම ලේඛණයක් (script යන්නට හෙළ වදනක්?) නැවත සකසා මගේ අවැසිතාවය නිම කරගතිම්.

NEW_USERS="/home/nilantha/text_data_file"
HOME_BASE="/home/"

cat ${NEW_USERS} | \
while read USER PASSWORD GROUP
do
useradd -g ${GROUP} -p ${PASSWORD} -m -d ${HOME_BASE}${USER} ${USER}
done

0 අදහස් දැක්වීම්: