2008-09-18

නිලන්ත පියසිරි විසින් 09:38 පැයට
2

මහ ඇමති ගේ බර එසවීම

පසු ගිය දිනක තෙල දසුනෙහි (රූපවාහිනියෙ හි) පුවත් බලන කල අපූරු සිදුවීමක් දුටිමි. එහි වූයේ නැගෙනහිර පෙදෙස් මහ ඇමති චන්ද්‍රකාන්ත් මහතා විසින් පොහොර මිටි, ගොවීන් අතර බෙදා දීමක් ගැන වූ පුවතෙකි. අපූරුත්වය නම් කිලෝ පනහක් පමණ වූ එම මිටි හේ විසින් ඔසවා ගොවියා ගේ කරේ තැබීමයි. කිලෝ පනහක් ආයාසයකින් තොරව එසැවිය හැකි දෙස්පලුවෝ කී දෙනෙකු අප අතර වෙත්ද? ගසක් සිටුවීමට ගිය කලද දෙකට නැමෙන්නට නොහැකි මොවුන් අතර මෙවැන්නක් දැකීම අපූරු නොවෙද?

2 අදහස් දැක්වීම්:

මගේ මරණය said...

කිලෝ 50 ට අඩුද දන්නෙ නැහැ පෝර මිටියක බර

රාජිත උඩවල්‍‍පොල said...

'හේ විසින්' යන්න 'ඔහු විසින්' විය යුතු නොවෙද? හේ යන්නෙහි අනුක්ත පදය ඔහු යන්න යි.