2008-09-26

නිලන්ත පියසිරි විසින් 11:00 පැයට
3

අසැබි විබ

ජනපති ගේ 63 වෙනි එක්සත් ජාතීන් ගේ සමුළුව ඇමතීමේ දී පවා අසැබි විබ පළ සීමාකිරීමක් ගැන කියැවුනි. මෙය නම් ඒ ගැන නොවේ. අප ආයතනයේ තුරුදැලට ඈඳුනු පිරිගණක සියයකට වැඩි පමණක් ඇත. රාජකාරී කාලයෙන් පසු මේවා මඟින් අසැබි විබ පළ පීරීම කරන බැවින් නිරතුරු වෛරස හා කරදරකාරී මෘදුකාංග වලින් මේවා පිරී යයි. විබහි අඩංගු දෑ පෙරනයන් (web content filtering) භාවිතයෙන් මේවා තරමක් දුරට පාලනය කළ හැකි වුවද, මේ විබපළ බලනුයේ අප දන්නා හඳුනන අය බැවින්, "අනේ මචං පුළුවන් නම් password එක දීපන්" කියූ සැන නො දුන්නහොත් ඔවුන් අප ගැන මතයකට පැමිණෙනවා පමණක් නොව, ඒ මතය පතුරවා හරී.
ලිනක්ස් firewall හරහා මෙලෙස විබහි අඩංගු දෑ පෙරීමට හැකිද? මෙලෙස gateway පිරිගණකයකට දැමිය හැකි විබ පෙරන ඇතිද? හැබැයි එය proxy යක් නොවිය යුතුය.

අනේ මට වී ඇති වියෝයා.

3 අදහස් දැක්වීම්:

kasun said...

cybersitter වලින් ට්‍රයි කරලා බලන්න.

චන්දිම said...

OpenDNS ??

චතුරංග රූපසිංහ said...

දන්නැත්තන් දැනගන්න
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=6164409681900364478&postID=3594713324024351778
(දැන්වීමකි)ුකෙසවබ‍ෙ