2008-09-03

නිලන්ත පියසිරි විසින් 10:04 පැයට
0

බිය ගැන්වීම සහ සැබැ බිය

බසයට, රේල්ලුවට නැගි මොහොතේ සිට බෝම්බ බිය, මඟට බට මොහොතේ සිට වාහන අනතුරු බිය, නිවසට ගිය මොහොතේ සිට සොර සතුරු බිය, මේ ආදි නොයෙකුත් බියෙන් සත පෙලේ. නමුදු මෙබිය නිතැතින්ම සතන් තුල පැන නඟින්නේ නොවේ. මෙය තනන්නක් වෙයි. පොලිසිය සහ මහජන රැක්ම උදෙසා කැප වූවන් බෝම්බ ගැන කීම ඒ ගැන සැලකිලිමත් වීම උදෙසා උදව්වක් වෙන බැව් සැබෑය. එහෙත් රූපපෙට්ටිය දැමූ මොහොතේ සිට අපමණ රක්‍ෂණ සමාගම් අප බය කරන තරම්. ඔබ මෙහෙම මැරුනොත්, අර ආකාරයට මැරුනොත්, අත පය කැඩුනොත්, පිලිකාවක් ආවොත් මෙකී නොකී කී ආකාරයකට අපව ත්‍රස්ත කරයිද? මෙය ත්‍රස්තවාදය ම නොවන්නේද?

0 අදහස් දැක්වීම්: