2008-07-02

නිලන්ත පියසිරි විසින් 10:15 පැයට
0

උදයේ දුටු කලුන

අඟනුන් ගේ රූපය වැනීම් නම් බොහෝමය. කවියේ පටන් එකී නොකී සෑම තැනම අඟන රූපය වනති. අදීන තෙලිදසුනෙහිද කතක් නොමැති වෙළඳ දැන්වීමක් නොමැති තරම්ය. අද උදයේ මා රැකියාවට එන ගමනේ දුටු කත ගේ විලාසිතාවට අනුව නොපෙනුනේ රහසඟ පමණෙකි. පුහුදුන් අපගේ නෙත් එදෙස නොයැවෙන්නේ නම් අඩුවෙකි. නමුත් එවැනි අවස්ථාවන්හිදී මා වෙසසින් බලන්නේ අවට සිටින පිරිමින්ගේ මුහුණු දෙසය. ඔවුන ගේ දෑස මහත් වී, කට අය වී බලන අයුරු දැකීම මට සොබාවික සතුටක් ගෙන දෙයි.
සටහන :- කලුන් රත් අත්‍ තඹරට (කව්‍සිළුමිණ)
කලුන් - කාන්තාවන්

0 අදහස් දැක්වීම්: