2008-07-24

නිලන්ත පියසිරි විසින් 15:08 පැයට
0

සුදු වෑන් සෙල්ලම

සුදු වෑන් රිය මඟින් අයවලුන් පැහැර ගෙන යාම ගැන මාධ්‍ය වාර්තා එමටයි. සුදු වෑන් මඟින් සමහර විටෙක මිනිසුන් පැහැර ගෙන යන්නට ද ඇත. මා කියන්නේ එය ගැන නොවේ. ලංකාවේ බහුලව ඇත්තේ සුදු වෑන් නොවැ. ඉඳින් මා යන මඟ පසු පසින් එවැන්නක් පැමිණිය හොත් "මා පසු පසත් එවැන්නක් ආවා" යි කියා පොලිසිට පැමිණිලි කළ හැකියි නොවෙද?

මගේ කේජු කෑල්ල අරන් ගියේ කළු කපුටෙක් යැයි කියා නරියෙකු කිවහොත් ?

පරසිඳු විහිළුවක් වේ ක්‍රිකට් ගැන. චීනයේ ක්‍රිකට් කෙලිය නැත්තේ ඔවුන් එයට අකමැති නිසා නොවේ ලු. ක්‍රිකට් කෙලින රටවල් ඔවුන් ව ඒ සඳහා ගන්නේ නැති ලු. හේතුව චීනුන් සැවෝම රූපයෙන් එක සමාන බැවින් හොඳම පිතිකරු පවා දැවී ගියත් ටික වේලාවකින් නැවත පැමිණ සෙල්ලම් කරන බැවින් ලු.

0 අදහස් දැක්වීම්: