2010-08-08

නිලන්ත පියසිරි විසින් 22:17 පැයට
0

GRUB එක අසමත් වුවහොත් කොහොමද?

ලිනුක්ස් පාවිච්චි කරන්න ගත්ත මුල් කාලේ තිබුනු බොහෝ විට පැන නැඟුනු පැණයක් තමයි, GRUB එක අසමත් වීම හෙවත් GRUB stage 1 failure. දැන් නම් ඒකෙන් ගොඩ යන ක්‍රමයක් අහගත්තා. ඒක අමතක වුනොත් යන බිය නිසාත්, තවත් මා වැනිම ලිනුක්ස් වලට කැමැති අය සඳහාත් මම ඒ ගැන කෙටි සටහනක් තබමි.  මේ සඳහා ඔබට අනිවාර්යෙන්ම ලිනුක්ස් CD/DVD අවැසිමයි. එය ලඟ නැතිනම් මෙතනින් එහාට කිසිඳු පියවරක් ගැනීමෙන් වලකින්න.

පලමු පියවර ලෙස අපි GRUB stage ක්‍රමලේඛය ඉවත් කරමු. ඒ සඳහා පළමුව disk device කුමක් ද යන්න සොයා ගැනුමට fdisk -l යන අණය ක්‍රියාත්මක කරමු. මතක තබා ගන්න මේ සඳහා ඔබට root ආකාරයෙන් ඇතුළු වීමට සිදු වේ. 

Disk /dev/sda: 251.0 GB, 251000193024 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30515 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *      1     13   104391  83 Linux
/dev/sda2       14    30384  243955057+ 83 Linux
/dev/sda3      30385    30515   1052257+ 82 Linux swap


අපි යන්නේ GRUB ක්‍රමලේඛය ඉවත් කිරීමටයි. මෙය ඉවත් කළ පසුව ඔබ ගේ පිරිගණනය boot වීමට නො හැකිව සිටිනු දකින්නට ලැබේ. මෙහිදී hda ලෙස හෝ sda ලෙස ඔබ ගේ disk device වින්‍යාසය දක්වනු ලබයි ලබයි.  දැන් අපි MBR හි GRUB ඉවත් කරමු.

# dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=446 count=1
 
මෙහි 446 යනු MBR හී GRUB stage 1 පිහිටුවෙන කොටසයි.

හොදයි දැන් ඔබේ යන්තරය ක්‍රියාත්මක කොට බලන්න. හහ් GRUB නැතිව හිර වෙලා නේද?

දැන් අපි බලමු මේක ගොඩ දාන හැටි. ඔබ ගේ ලිනුක් පිහිටුවීමේ CD/DVD තුලින් boot කරන්න. එහි ඇති rescue තේරීම තුලින් යන්න. දැන් තැනකට ඇවිත් ඇති. rescue mode හිදී ඔබ ගේ කලින් පිහිටුවීම mount වනු යේ /mnt/sysimage නම් තැනටයි. දැන් මේක බේරා ගන්න නම් එම තැනට අප යා යුතුයි. ඒ සඳහා

# chroot /mnt/sysimage

ලෙස අණවන්න. දැන් GRUB stage 1 නැවත පිහිටුවීමට

# grub-install /dev/sda

ලෙස අණක් දුන්නේ නම්, ඔන්න ඔබ ගොඩ.

0 අදහස් දැක්වීම්: